Obchodní podmínky internetového obchodu

společnosti LOCAL ARTISTS SE, IČ:03192067, se sídlem Karlova 21, 110 00 Praha 1 

 1. Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále též obchodní podmínky nebo OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.localartists.cz/shop, který je provozován LOCAL ARTISTS SE, IČ:03192067, se sídlem Karlova 21, 110 00 Praha 1, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1445. Tyto OP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi LOCAL ARTISTS SE, IČ:03192067, se sídlem Karlova 21, 110 00 Praha 1, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1445 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Aktuální znění těchto obchodních podmínek je zveřejněno na webových stránkách internetového obchodu www.localartists.cz.

 1. Definice

Prodávající
Prodávajícím je (společnost) LOCAL ARTISTS SE, IČ:03192067, se sídlem Karlova 21, 110 00 Praha 1, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1445.

Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská Smlouva
Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně. Prodávající.

 1. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,dále společně jen „předpisy GDPR“). Kupující svým svobodným rozhodnutím (zaškrtnutím souhlasu s OP v posledním kroku online objednávky a následně tlačítka „Dokončit objednávku“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení příslušné objednávky a splnění povinností  Prodávajícícho jako provozovatele uvedeného  eshopu  na základě objednávky uzavřenou kupní smlouvou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Prodávající jako provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje Prodávajícího jako provozovateletohoto eshopu a aktualizované kontkatní údaje  pro styk s Kupujícími. Společnost LOCAL ARTISTS SE je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057237 s datem registrace 1.12.2016. Poskytnuté osobní údaje není Prodávající oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy.. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z přepisů GDPR, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo se v případě porušení svých práv obrátit  na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@localartists.cz nebo na výše uvedené adrese sídla Prodávajícího.

 1. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem na základě umístění nabídky zboží Prodávajícím na stránky eshopu a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v jazyce, ve kterém vyplnil a odeslal příslušnou objednávku, tj. variantně buď v českém jazyce nebo v anglickém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Finální znění uzavřené smlouvy bude kupujícímu potvrzeno ve formě potvrzující zprávy v rámci emailového potvrzení objednávky.

 1. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Košík“ a sekci „Doprava a platba“ a jsou automaticky prepočteny na základě váhy objednávky zadané Kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku na straně Kupujícího (zejména internetové připojení a telefon)  nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a případných doplňkových poplatků za zprocesování platby (např. dobírka), které rovněž uvedeny  v části objednávky „Košík“ , a to v sekci „Doprava a platba“ . Jako cena objednávaného zboží při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební varianty:

Platba kartou - online nákup
Platba na platofmě PayPal
Platba předem bankovním převodem
Platba na místě při osobním vyzvednutí

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je Prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 40 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto OP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Osobní odběr

Zasílání na výdejní místo Zásilkovny
Zasílání na adresu skrz Zásilkovnu
Zasílaní na adresu skrz DHL

Aktuálně platný ceník dopravy nalezne zákazník na webových stránkách internetového obchodu www.localartists.cz v sekci „ Možnosti platby a dopravy“. 

 1. Záruka a servis

Při prodeji zboží spotřebiteli platí zákonná záruční doba 24 měsíců s výjimkou prodeje potravinářského zboží nebo kosmetiky, kde platí doba trvanlivosti či doporučené datum spotřeby zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis. 

 1. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li Kupující své právo včas (tedy bez zbytečného odkladu po oznámení vady, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

  Reklamace se nevztahují na případy:
  vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží; na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou spotřeby po uplynutí této; vady způsobené vlivem živelných katastrof.

  Reklamaci je možné uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na internetovou adresu info@localartists.cz nebo osobně ve skladě Prodávajícího na adrese Praha 6, Národní obrany 16, PSČ 160 00, v provozní době pondělí až pátek, od 9:00 do 15:00 hod po telefonické domluvě. Reklamační postup v případě využití komunikace přes email je uveden na stránkach internetového obchodu www.localartists.cz v sekci „Reklamace a vrácení zboží“.

  Reklamace bude Prodávajícím vyřízena ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, avšak s tím, že do uvedené lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

  1. Odstoupení od Smlouvy a výměna zboží

  Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží nebo v uvedené lhůtě požádat Prodávajícího o výměnu zboží. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

  Při odstoupení od smlouvy Kupující následuje postup k odstoupení od smlouvy zveřejněný na webových stránkách internetového obchodu www.localartists.cz v sekci „Reklamace a vrácení zboží“.

  Při žádosti o výměnu zboží  Kupující postupuje dle kroků zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu www.localartists.cz v sekci „Reklamace a vrácení zboží“.

  Odstoupení od smlouvy či žádost o výměnu zboží musí Kupující odeslat či předat Prodávajícímu před uplynutím příslušné 14ti denní lhůty.

  Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu dojde příslušné odstoupení od smlouvy a ode dne, kdy bude Prodávajícímu řádně vráceno předmětné zboží, budou Kupujícímu vráceny všechny platby, které od něj Prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání zboží, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání i nabízený prodávajícím, a to Kupujícím zvoleným způsobem.

  Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, zejména pokud zboží vypere, zbaví zboží visaček, zboží nebo jeho část zničí, znehodnotí nebo ztratí, nebo pokud potraviny nebo kosmetiku rozbalí.

  1. Závěrečná ustanovení

  Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo OP nebo v souvislosti s nimi.

  Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto OP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

  V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo OP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo OP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

  Pro případy uzavření smluv s mezinárodním prvkem se Prodávající a Kupující pro jakékoliv případy sporů  dohodly, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou místní příslušnost Obvodního soudu Praha 1 a+ Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo OP a/nebo v souvislosti s nimi, a to podle toho, který z uvedených soudů bude pro dané řízení v souladu s právním řádem České republiky věcně příslušným.

  Pokud by mezi Prodávajícím a Kupujícím došlo ke sporu, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) jako příslušnou instituci pro mimosoudní řešení sporu.

  Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 07. 2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího www.localartists.cz. . Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z příslušné kupní smlouvy se řídí VOP platnými ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

  #JEZATIMCECH

  Český obchod. Český tvůrce. Český dárek.
  LOCAL ARTISTS.

  PŘÍBĚH

  Znát a předávat znalosti o výrobku a jeho tvůrci znamená vdechnout mu duši. Vyprávět příběh.

  TRADIČNÍ I MODERNÍ

  Produkty reprezentující českou tvořivost. Tradiční nebo moderní? U nás najdete oboje.

  8 – 4 – 90

  Na čem stavíme? 8 let zkušeností, 4 prodejny,
  90 zastoupených českých tvůrců.